Zakon o varstvu kulturne dediščine

Splošna diskusija o soški fronti in prvi svetovni vojni.

OdgovorNapisal/-a Spartan » 19.11.2009 22:24:41

Hvala za odgovor collonelo.
Lp Spartan
Spartan
član
 
Prispevkov: 33
Pridružen: 10.08.2009 20:24:09

tako imajo anglezi postimano...

OdgovorNapisal/-a lokvar » 26.01.2011 22:34:30

evo tuki....nisem se prebral ma se matram...lahko bi nam kaksen celo prevedu...

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/24/contents
samo ne me farbat!!!!!
lokvar
član
 
Prispevkov: 615
Pridružen: 26.07.2005 09:08:04
Kraj: ponavadi na Lokvah, drgac pa od krasa do bovskega

OdgovorNapisal/-a stirnpanzer » 27.01.2011 06:35:42

Zadeva zopet postaja aktualna!Naslednji mesec, naj bi se v Ljubljani sestali na pobudo ZZKD-ja, oziroma ministrstva, ki to zadevo pripravlja; vsi, ki s jih ta tematika tiče, na delovni sestanek, kjer bi vpleteni podali konkretne predloge....
Bomo imeli predstavnika?
Lp, Peter
stirnpanzer
član
 
Prispevkov: 1354
Pridružen: 11.07.2005 08:53:13

OdgovorNapisal/-a 305 » 27.01.2011 08:37:29

Vabijo nas na debato o tem:

______________________________________________
______________________________________________

Izhodišča za pripravo Pravilnika o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te nameneUVODNA OBRAZLOŽITEV


Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: ministrstvo) bo za izvrševanje 26. in 32. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16-486/08 in 123/08 ) pripravilo podzakonski akt/pravilnik.

Cilji, ki jih ministrstvo zasleduje pri pripravi pravilnika, so poleg splošnega prizadevanja za izvrševanje Zakona o varstvu kulturne dediščine (v nadaljevanju ZVKD-1), tudi cilji, ki izhajajo iz mednarodnih standardov varstva arheološke dediščine, kot jih predpisujejo mednarodne pogodbe, katerih članica je Republika Slovenija. Ti mednarodni standardi državo zavezujejo, da zagotovi:
- ohranitev arheoloških ostalin in še posebej registriranih arheoloških najdišč in arheoloških spomenikov, ker predstavljajo neprecenljiv vir za odkrivanje zgodovinskega razvoja človeštva in njegove povezanosti z naravnim okoljem,
- učinkovite ukrepe, s katerimi preprečuje nedovoljene posege v arheološke ostaline, odnašanje arheoloških najdb z njih in posledično nedovoljeno trgovanje s tako pridobljenimi najdbami ter nedovoljen izvoz takšnih najdb iz carinskega območja EU oziroma njihov iznos v druge države članice EU,
- da je vsakršno iskanje in z njim povezano poseganje v arheološke ostaline ustrezno načrtovano in izvedeno na strokovno ustrezen način,
- da so vzpostavljeni standardi in postopki poročanja o izsledkih iskanja arheoloških ostalin in
- je zagotovljen sistem zbiranja informacij o izsledkih iskanja arheoloških ostalin, upravljanja z njimi in dostopnosti do njih.

Ta pravilnik bo podrobneje urejal način:
- uporabe tehničnih sredstev za iskanje,
- ugotavljanja strokovne usposobljenosti oseb, ki takšno iskanje izvajajo,
- dokumentiranja podatkov o lastnostih in lokacijah zaznanih ostalin,
- obveščanja pristojnih organizacij o arheoloških ostalinah, odkritih pri iskanju, in o drugih dejstvih, povezanih z iskanjem,
- zbiranja podatkov, pridobljenih z iskanjem arheoloških ostalin (predvsem tistih, ki lahko vodijo v odkritje novih arheoloških najdišč in najdb), v povezavi z evidenco raziskav, ki jo na podlagi drugega odstavka 33. člena ZVKD-1 vodi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod),
- fizičnega zavarovanja arheološke ostaline, najdene ob iskanju, če je to potrebno zaradi zmanjšanja ali odprave nevarnosti za obstoj arheološke ostaline,
- izvedbe strokovnega nadzora nad iskanjem arheoloških ostalin ter
- izdajanja dovoljenja za iskanje arheoloških ostalin.

Definicija iskanja arheoloških ostalin, kot jo podaja ZVKD-1, je, da so to »…dejanja na zemljiščih in v vodi, ki so opravljena z namenom, da se odkrijejo novi podatki o arheoloških ostalinah, in ki lahko vodijo v odkritje arheoloških najdišč in najdb«. Iskanje, dokler ne posega neposredno v kontekste arheoloških ostalin pod zemljo, na njeni površini in pod vodo in ne pomeni odnašanja arheoloških najdb, se ne šteje za arheološko raziskovanje. Slednje namreč pomeni poseg v arheološke ostaline in s tem njihovo delno ali celotno uničenje. Za razliko od arheološkega raziskovanja, ki ga lahko izvajajo samo usposobljeni arheologi z uporabo raziskovalnih arheoloških metod, je za iskanje potrebna osnovna raven znanja.
Iskalci arheoloških ostalin morajo obvladati predvsem znanja in spretnosti, potrebna za prepoznavanje indikativnih terenskih značilnosti, za uporabo tehničnih sredstev (pripomočkov) za iskanje in za natančno zajemanje podatkov o lokaciji in lastnostih zaznanih ostalin. Predvsem pa morajo poznati in biti zavezani visokim etičnim načelom ravnanja pri iskanju in preprečevanju nedovoljenih dejanj v zvezi z arheološkimi ostalinami.OSNUTEK VSEBINE PRAVILNIKA


1. Tehnična sredstva, ki jih je dovoljeno uporabljati za iskanje

Za iskanje arheoloških ostalin na zemljiščih, podzemskih prostorih in v vodi je dovoljeno uporabljati naslednja tehnična sredstva:

- iskalnik (detektor) kovin,
- ultrazvočni senzor (sonar).
- magnetometer,
- georadar.

Oseba, ki pri iskanju uporablja tehnična sredstva, mora biti usposobljena za ravnanje z njimi, kar se ugotavlja v postopku izdaje dovoljenja za iskanje oziroma z njim povezanim ugotavljanjem strokovne usposobljenosti te osebe.


2. Ugotavljanje strokovne usposobljenosti oseb, ki iskanje izvajajo

Usposobljenost iskalca se ugotavlja na podlagi naslednjih dokazil:
- reference s področja prepoznavanja in varstva arheoloških ostalin,
- podatki o sodelovanju na tečajih in drugih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja s področja varstva arheoloških ostalin ter uporabe tehničnih sredstev,
- podatki o pridobitvi statusa prostovoljca ali prostovoljca - zaupnika, pridobljen na podlagi 102. člena ZVKD-1, ali
- potrdilo o strokovnem nazivu s področja varstva kulturne dediščine, pridobljen na podlagi 103. člena ZVKD-1.

Za usposabljanje oziroma izpopolnjevanje s področja prepoznavanja in varstva arheoloških ostalin se štejejo organizirane oblike usposabljanja oziroma izpopolnjevanja, ki jih izvede pristojna organizacija iz prve ali druge alineje 32. točke 3. člena ZVKD-1.


3. Obveščanje pristojne organizacije o arheoloških ostalinah, odkritih pri iskanju, in o drugih dejstvih, povezanih z iskanjem

Pristojna organizacija, ki jo mora iskalec obveščati o arheoloških ostalinah, odkritih pri iskanju, in o drugih dejstvih, povezanih z iskanjem, je območna enota zavoda, na območju katere se izvaja iskanje. V primeru, da območje iskanja sega na območje dveh OE, se v dovoljenju kot pristojna OE določi ena od njih glede na bližino sedeža te OE do kraja (območja) iskanja.


4. Zbiranje in dokumentiranje podatkov, pridobljenih z iskanjem arheoloških ostalin

Iskanje arheoloških ostalin je dovoljeno samo zunaj registriranih arheoloških najdišč.

Ob iskanju je dovoljeno le zbiranje podatkov o lokaciji zaznanih arheoloških ostalin in njihovih lastnostih (materialu, gostoti pojavljanja, obstoju artefaktov ipd., vidnih na površini).

Za določanje lokacije evidentiranih ostalin mora iskalec uporabiti pozicioniranje teh ostalin s pomočjo GPS naprave in te podatke vnesti na temeljni topografski načrt (TTN5 ali 10), pomorsko karto ali natančnejši načrt, v primeru ostalin v podzemskih prostorih pa na drug ustrezen načrt.

V primeru arheoloških ostalin, vidnih na površini, se morajo te dokumentirati v skladu s standardi, ki jih določi zavod, najmanj pa s fotoaparatom in skico najdiščnih okoliščin.

Iskalec je dolžan najkasneje v enem mesecu (varianta: treh mesecih) po zaključku iskanja pristojni organizaciji predati poročilo o izsledkih iskanja, ki obsega podatke o odkritih arheoloških ostalinah, vključno s podatki o lokaciji arheoloških ostalin.

Zavod izsledke iskanja na primeren način vključi v evidenco arheoloških raziskav, ki jo vodi na podlagi drugega odstavka 33. člena ZVKD-1.


5. Fizično zavarovanje, dokumentiranje in predaja najdbe, začasno odstranjene z odkrite arheološke ostaline, pristojni organizaciji

Če se ob iskanju odkrije arheološka ostalina in je zaradi zmanjšanja ali odprave nevarnosti za njen obstoj potrebno fizično zavarovanje, je iskalec to dolžan storiti in nemudoma obvestiti pristojno organizacijo o najdbi oziroma ravnati v skladu z določbami ZVKD-1, ki urejajo ravnanje ob najdbi arheološke ostaline (26. člen).

V navedenem primeru je iskalec dolžan dokumentirati najdiščne okoliščine arheoloških ostalin v skladu s standardi, ki jih določi zavod in vsebujejo najmanj podatke o lokaciji, stratigrafski situaciji, obsegu, lastnostih in ohranjenosti arheoloških ostalin.

6. Izvajanje strokovnega nadzora nad iskanjem arheoloških ostalin

Za izvajanje strokovnega nadzora nad iskanjem arheoloških ostalin je pristojna pooblaščena oseba zavoda.

Izjemoma je za strokovni nadzor lahko pooblaščen prostovoljec - zaupnik iz tretjega odstavka 102. člena ZVKD-1, če prostovoljec - zaupnik ima ustrezen strokovni naziv, je v pogodbenem razmerju z zavodom in je opravljanje strokovnega nadzora nad iskanjem arheoloških ostalin določeno v pogodbi med prostovoljcem - zaupnikom in zavodom.


7. Izdajanje dovoljenj za iskanje arheoloških ostalin

V skladu z 32. členom ZVKD-1 dovoljenje izdaja zavod.

Dovoljenje se izda v upravnem postopku na podlagi vloge fizične osebe, ki želi pridobiti dovoljenje (prosilec).

Priloge k vlogi so:
- program iskanja, v katerem prosilec opredeli iskalno metodo, način dokumentiranja izidov iskanja, čas iskanja in območje, kjer želi iskanje izvajati.
- dokazila o usposobljenosti,
- izjava, s katero se prosilec zavezuje, da bo pri iskanju upošteval navodila pristojne organizacije, standarde ravnanja z arheološkimi ostalinami in najdbami in etična načela varstva,
- izjava lastnika/lastnikov zemljišč, da soglašajo z iskanjem.

Zavod preveri ustreznost programa iskanja, usposobljenost prosilca za iskanje arheoloških ostalin in ostale navedbe prosilca.

Po potrebi zavod lahko prosilca pokliče, da se izreče o določenih navedbah, da dopolni vlogo oziroma zavod izvede druga dejanja, s katerimi se ugotovi dejansko stanje.

Dovoljenje za iskanje je lahko enkratno ali odprto.

Enkratno dovoljenje velja za območje, ki ni večje od enega hektara? in za čas iskanja do največ 30 dni.

Odprto dovoljenje velja za večje območje in za daljše obdobje, ki pa ne sme biti daljše od enega leta in se izteče z zadnjim dnem koledarskega leta, v katerem je bilo izdano.

Zavod lahko odprto dovoljenje izda, če:
- se dovoljenje nanaša na osebo, ki je uspešno izvedla vsaj tri (pet) programov iskanj arheoloških ostalin na podlagi enkratnih dovoljenj,
- če pri iskanju stalno sodeluje pooblaščena oseba pristojne organizacije.

V dovoljenju zavod določi standarde, ki jih mora iskalec uporabljati pri iskanju, trajanje dovoljenja, kraj (območje), na katerega se dovoljenje nanaša, tehnična sredstva, ki jih je dovoljeno uporabiti za iskanje, pristojno organizacijo, ki jo mora iskalec obveščati o najdbah, odkritih pri iskanju, in o drugih dejstvih, povezanih z iskanjem, način predaje najdb, izjemoma odstranjenih z mesta najdbe, metodo zbiranja podatkov, pridobljenih z iskanjem, način predaje podatkov in morebitno obveznost sodelovanja pooblaščene osebe pri iskanju.

Sodelovanje pooblaščene osebe je vedno potrebno pri iskanju, kadar se iskanje izvaja v obliki posebnega projekta, katerega cilj je na primer razvoj standardov iskanja, razvijanje zavesti javnosti, usposabljanje prostovoljcev in prostovoljcev - zaupnikov, uvajanje novih načinov partnerstva med nevladnimi organizacijami in pristojnimi organizacijami.

Zavod z dovoljenjem tudi imenuje strokovnega nadzornika nad iskanjem.

Dovoljenje je vezano na osebo, ki je vložila vlogo, in ni prenosljivo na drugo osebo.


--------------------------------
--------------------------------
Z ZDRUŽENIMI MOČMI
305
dr. Soška Fronta
 
Prispevkov: 7613
Pridružen: 26.06.2005 22:33:03
Kraj: Isonzo front

OdgovorNapisal/-a 305 » 27.01.2011 08:40:39

Povzemam le dve pismi ki sem jih prejel, a je odziv večine ki stvar prebrala nekako v enakem smislu:


"Proučil sem izhodišča za pripravo pravilnika …(arheološke ostaline) in si mislim naslednje: Ministrstvo za kulturo je spet naredilo nekakšen izum, v katerega je pomešalo arheologijo iz hallštatske, rimske in ne vem še kakšne dobe s problematiko, s katero se ukvarjamo v naših društvih. Če ljubljanske mostiščarje zanimajo njihovi predniki, ki so na kolih prebivali na Barju, pa prvi naseljenci na področju Slovenije, pa turški vpadi, je to hvalevredno zanimanje, s katerim se že najmanj sto let ukvarja stroka, arheologija. Mislim, da imajo za to delo ustrezen zakon in izvedbene predpise, ki strokovno usposobljenim osebam ( največkrat z univerzitetno izobrazbo ) omogoča strokovno izkopavanje, evidentiranje in zapisovanje.

Zdaj bi očitno radi –pa ne toliko zaradi zaskrbljenosti nad usodo ostalin iz prve svetovne vojne kot zaradi drugih interesov ( podeljevanje dovoljenj, izpiti, asistenca pri iskanju in izkopavanju itd.) – v ta vrtinec potegnili še naše zbiratelje, ki najdejo marsikatero zapuščino izpred devetdesetih let, jo ustrezno obdelajo in spravijo v zasebno zbirko in jo ponudijo na ogled vsakomur, ki ga to zanima. Te zbirke so prijavljene in popisane.

Kar zadeva nevarnosti trgovanja z eksponati in zbirkami ocenjujem, da tega ne more preprečiti nobeno ministrstvo, četudi bodo arheologi zraven! Kdor je našel v zemlji ali vodi eksponat, je toliko zagret, da ga za noben denar ne bo prodal v tujino, ga bo pa verjetno zamenjal s katerim od naših zbiralcev, da si popolni svoj programski izbor (n.pr. čutarice,ure, medalje, bajoneti itd.).

Moje mnenje je, da se moramo mi držati čim bolj proč od teh pobud za cit. Pravilnik ker škoduje našemu gibanju.

Pa še to: skoraj osemdeset let ni nikogar brigalo, kaj je bilo v kavernah in v zemlji po našem Krasu, Banjščicah, na Ježi, Gradu, Stolu, Batognici, Rombonu, Škabrijelu… zdaj pa bi uradniki radi obglavili še tiste može in fante, ki s(m)o dramatično in krvavo preteklost iztrgali iz pozabe....""1. Si ne predstavljam, kako bo za vsakim, ki se bo lotil izkopavanja ostalin iz 1. svetovne vojne stal arheolog, ki bo to nadziral. Kdo ga bo plačal?

2. Prav tako si ne predstavljam, kako bo nekdo, ki se bo lotil iskanja ostalin, pridobil dovoljenje lastnika parcele. Kar spomni gospode, ki pravilnik pripravljajo, da so lastniki v pretežnem delu našega »iskalnega teritorija » t.zv. pašne ali agrarne skupnosti s po nekaj deset ali sto solastniki, od katerih so nekateri v Avstraliji ali pa so že umrli! Kar mislim si, kako bo užival uradnik, ki bi sicer izdal dovoljenje, vendar…. če ni dovoljenja lastnika, hm, hm?, dovoljenja ne bo.

3. Povej predlagateljem, da bomo vprašanje iskanja ostalin na našem področju uredili avtonomno, ko bodo ustanovljene pokrajine, saj, kot vemo, na Dolenjsko in na Štajersko, še manj pa v Ljubljano, v prvi svetovni vojni, ni priletela nobena granata...."
Z ZDRUŽENIMI MOČMI
305
dr. Soška Fronta
 
Prispevkov: 7613
Pridružen: 26.06.2005 22:33:03
Kraj: Isonzo front

OdgovorNapisal/-a BHIR4 » 27.01.2011 09:26:23

Najbolje da kar celotno primorsko registrirajo kot arheološko najdišče pa bo mir. :lol:
Naša vojska iz viharja
prišla še brez slave ni,
vse za vero, dom cesarja,
za cesarja blago, kri!
BHIR4
član 1313
 
Prispevkov: 2108
Pridružen: 23.10.2005 14:25:30
Kraj: 93. ID KMDO - Lager Vrsnik

OdgovorNapisal/-a stirnpanzer » 27.01.2011 09:48:24

Se pravi, da v Ljubljani ne bomo imeli zastopnika.
Lp, Peter
stirnpanzer
član
 
Prispevkov: 1354
Pridružen: 11.07.2005 08:53:13

OdgovorNapisal/-a 305 » 27.01.2011 09:58:14

Če nebi želeli imeti zastopnika, tudi mnenj nebi zbirali. ;)
Z ZDRUŽENIMI MOČMI
305
dr. Soška Fronta
 
Prispevkov: 7613
Pridružen: 26.06.2005 22:33:03
Kraj: Isonzo front

OdgovorNapisal/-a krt » 27.01.2011 10:25:37

Predlagam kar 305ko za uradnega zastopnika, do sedaj je odlično zagovarjal stališča v izjavah za medije.
krt
član
 
Prispevkov: 499
Pridružen: 18.06.2008 08:04:19

OdgovorNapisal/-a 305 » 27.01.2011 10:45:59

Vse odvisno od dneva kdaj bo sestanek. V februarju imam številne nepreložljive službene obveznosti.
Mislim pa da bodo vabljeni predstavniki vseh društev, in tudi zainteresirani posamezniki.
Tako da nič se bat. Če koga zanima udeležba mu vrata zagotovo ne bodo zaprta.
Z ZDRUŽENIMI MOČMI
305
dr. Soška Fronta
 
Prispevkov: 7613
Pridružen: 26.06.2005 22:33:03
Kraj: Isonzo front


PrejšnjaNaslednja

Vrni se na Splošno


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov